Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Lediga jobb Lediga jobb
Om oss / Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordning för PostNord AB (publ) (org.nr. 556771-2640) Antagen vid bolagsstämman den 15 april 2011

 

1 § Firma

Bolagets firma är PostNord AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Styrelsens säte 

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Solna.

3 § Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller genom dotterbolag, tillhandahålla rikstäckande postverksamhet i Sverige och Danmark genom bolagets postdistribuerande dotterbolag i Sverige respektive Post Danmark A/S, och genom lantbrevbäringen, gentemot kund, utföra grundläggande betaltjänster i Sverige på begäran av den som tillhandhåller tjänsterna på uppdrag av staten, samt direkt eller genom dotter- eller intressebolag bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljard femhundra miljoner (1.500.000.000) kronor och högst sex miljarder (6.000.000.000) kronor.

5 § Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst en miljard femhundra miljoner (1.500.000.000) och högst sex miljarder (6.000.000.000).

6 § Aktieslag

Bolagets aktier ska kunna utges i två serier, stamaktier och aktier av serie B. Stamaktier ska medföra en (1) röst vardera och aktier av serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst vardera. Aktier av vardera aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Vid nyemission av stamaktier och aktier av serie B, som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier och aktier av serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Nyemission av både stamaktier och aktier av serie B ska ske proportionellt så att förhållande mellan dessa två serier förblir oförändrat. Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Vid nyemission av endast stamaktier eller aktier av serie B, som inte sker mot betalning med apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller aktier av serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier och aktier av serie B ha företrädesrätt på motsvarande sätt som i andra och tredje styckena ovan.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

7 § Omvandlingsförbehåll

Stamaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B och aktier av serie B ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till stamaktier. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i avstämningsregistret.

8 § Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av åtta (8) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden och vice styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

10 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11 § Dotterbolags verksamhet

Bolaget ska tillse att verksamheten i bolagets svenska och utländska dotterbolag bedrivs i enlighet med den verksamhet som finns angiven i respektive dotterbolags bolagsordning och vad som följer av lag.

12 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister.

13 § Riksdagsledamöters deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot i Sverige och Danmark rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till respektive riksdags centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.