Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Lediga jobb Lediga jobb
Om oss

Bolagsstyrning

PostNords bolagsstyrning regleras av den svenska aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, PostNords bolagsordning, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, den svenska statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande, interna policydokument och andra tillämpliga regler och rekommendationer. Eventuella avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning rapporteras årligen i PostNords bolagsstyrningsrapport.

PostNords styrningsstruktur sammanfattas kortfattat nedan. En fullständig beskrivning finns i PostNords senaste bolagsstyrningsrapport.

Styrningsstruktur

De högsta beslutande organen inom PostNord är:

  • Årsstämman
  • Styrelsen
  • VD och koncernchef med stöd av koncernledningen

 

Årsstämman är PostNords högsta beslutande organ. Årsstämman utser styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, utser revisor, beslutar om disposition av bolagets resultat och andra ärenden enligt lag eller bolagsordning. Styrelsen har det övergripande ansvaret för PostNords organisation och förvaltning genom löpande uppföljning och kontroll av verksamheten. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete. Revisionskommittén och ersättningskommittén biträder styrelsen i dess arbete.

PostNords VD och koncernchef ansvarar för och leder koncernens dagliga verksamhet utifrån styrelsens riktlinjer och instruktioner. VD och koncernchef assisteras av Group Leadership Team

PostNords revisor utses av årsstämman och ansvarar för revisionen av års- och hållbarhetsredovisningen, koncernredovisningen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt dotterbolagens årsredovisningar. PostNords funktion för internrevision utvärderar bolagets interna styrning och kontroll.

Mer om bolagsstyrning

Bolagsordning

PostNords bolagsordning antogs på årsstämman 2011 och beskriver vad som gäller för vår verksamhet och definierar vårt syfte.

Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Här finner du dokumentation från tidigare årsstämmor.

Ersättningar

Varje år ska årsstämman godkänna riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare inom PostNord-koncernen.

Revisionskommitté

Revisionskommittén har i uppgift att bereda styrelsens arbete med kontroll och kvalitetssäkring av koncernens finansiella rapportering.

Ersättningskommitté

Ersättningskommitténs ska bereda och lämna förslag i frågor om ersättning för bolagsledningen samt principer för bestämmande av styrelsearvoden. 

Revisorer

En revisionsbyrå har valts till revisor för perioden fram till årsstämman. En auktoriserad revisor kommer att ansvara för revisionen.

Koncernledning

Group Leadership Team ansvarar för att se till att koncernens verksamhet utvecklas i linje med den strategi som fastställts av styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och ledning. 

Bolagsstyrningsrapport

PostNords bolagsstyrningsrapport är en del av års- och hållbarhetsredovisningen.